Tên đề tài:

NGHIÊN CỨU TÁC DỤNG HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ  THOÁT VỊ ĐĨA ĐỆM CỘT SỐNG THẮT LƯNG CỦA CỐT THOÁI VƯƠNG

Chủ nhiệm đề tài: GS.TS. Nguyễn Văn Thông - Chủ nhiệm Khoa Thần Kinh, Bệnh viện TƯQĐ 108 và cộng sự.

Nơi thực hiện: Bệnh viện trung ương quân đội 108

TÓM TẮT

Đặt vấn đề: Đau cột sống thắt lưng (CSTL) là bệnh lý phổ biến, chiếm 60-80% số dân ở Mỹ, ở Việt Nam (37-50%). Bệnh hay gặp ở người trung niên và cao tuổi, ảnh hưởng nhiều đến khả năng lao động cũng như sinh hoạt và chất lượng cuộc sống. Bệnh lý cột sống thắt lưng với nhiều nguyên nhân trong đó thoát vị đĩa đệm CSTL (TVĐĐ CSTL) trên nền tảng thoái hóa cột sống chiếm khoảng 30-40%. Cho tới nay việc điều trị cũng như dự phòng thoái hóa và TVĐĐ CSTL còn nhiều khó khăn. Việc áp dụng các phương pháp điều trị y học cổ truyền dân tộc với các vị thuốc có nguồn gốc thiên nhiên là một trong các biện pháp điều trị đem lại hiệu quả nhất định cần được nghiên cứu ứng dụng. Cốt Thoái Vương (CTV) là một sản phẩm thực phẩm chức năng, thành phần chính là dầu vẹm xanh. Trên thực nghiệm thấy có tác dụng giảm đau chống viêm, chống thoái hóa cột sống.

Mục đích nghiên cứu: Đánh giá hiệu quả lâm sàng của Cốt Thoái Vương trong hỗ trợ điều trị bệnh thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng và tác dụng không mong muốn của thuốc.

Đối tượng nghiên cứu: 141 bệnh nhân được chẩn đoán TVĐĐ CSTL (theo lâm sàng và MRI cột sống thắt lưng).Chia 2 nhóm, nhóm NC 85 BN sử dụng phác đồ nền và CTV, nhóm ĐC 56 BN sử dụng phác đồ nền.

Phương pháp nghiên cứu: Tiến cứu mô tả cắt ngang.

Kết luận: Cốt Thoái Vương có tác dụng hỗ trợ điều trị bệnh lý TVĐĐ CSTL và không thấy tác dụng không mong muốn. Cốt Thoái Vương có tác dụng giảm đau theo thang điểm VAS, có cải thiện vận động cột sống thắt lưng. Kết quả điều trị chung là: rất tốt, tốt, khá, trung bình, kém tương ứng giữa 2 nhóm là 1,17%, 22,35,%, 44,7%, 36,5%, 0% (nhóm NC) và: 0 %, 23,2%, 21,4%, 55,4%, 0% (nhóm ĐC) (p<0.05). Điểm giảm trung bình là 7.435±2.00 (nhóm NC) và 7.07±1.79 (nhóm ĐC) (p<0.05).

Abtracts: object: Effect of Cot thoai vuong in support treatment of lumbar disc herniation.Results: After treatment, I group had a better analgesic effect II group (VAS score) little pain 75,3 %, very little pain 24,7 % (I group) and little pain 96,4%, very little pain 3,8 % (II group). VAS score reduced 3,87±1,12 (I group) and 3,08±1,07 (II group) (p<0.05). Cot thoai vuong has improve spinal movement. After treatment, spinal score was 5.25±1.28 (I group) and 6.26±0.12 (II group). The average spinal score decreased 3.88±1.29 (I group) and 3.28±1.05 (II group), significant reductions (p<0.05). General result, the level of improvement was very good 1,17%, good 22,35%, rather 44,7%, medium 36,5%, bad 0% (I group) and very good 0 %, good 23,2%, rather 21.4%, medium 55,4% bad 0% (II group). The averge score decreased 7.43±2.00 (I group) and 7.07±1.79 (II group) significant reductions (p<0.05). No side effect was observed in I group. Conclusions: Cot thoai vuong can be used as a safe and effective agent in support treatment lumbar disc herniation.

KẾT QUẢ:

1. Hiệu quả giảm đau theo thang điểm VAS

Bảng 1: Lâm sàng  mức độ đau theo VAS:

Mức độ đau

Nhóm I

Nhóm II

p

Khi vào

Rất nặng, nặng

34 (40%)

31 (55.3%)

 

0.13

Vừa

46 (54.1%)

25 (44.6%)

Ít, rất ít

5 (5.9%)

0

Khi ra

Rất nặng, nặng

0

0

 

0.01

Vừa

0

0

Ít, rất ít

85 (100%)

56 (100%)

Lâm sàng mức độ đau theo thang điểm VAS

Biểu đồ 1: Lâm sàng mức độ đau theo thang điểm VAS

Nhận xét: Mức độ đau rất nặng, nặng và vừa khi vào ở cả 2 nhóm chiếm tỉ lệ cao 94,1% ở nhóm NC, 100% ở nhóm ĐC. Sau thời gian điều trị, khi ra thì tỉ lệ này ở cả 2 nhóm đều là 0 %.Mức độ giảm đau ở  nhóm NC tốt hơn nhóm ĐC. Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p = 0.01).

Bảng 2: So sánh điểm VAS  ở 2 nhóm nghiên cứu theo thời gian

Điểm VAS

NhómNC

Nhóm ĐC

P

VAS khi vào

5.21±1.31

5.82±1.26

p = 0.96

VAS sau 3 ngày

4.03±1.01

4.78±1.07

p = 0.57

VAS ngày thứ 7

3.21±0.93

4.14±0.98

p = 0.73

VAS ngày thứ 14

2.57±0.74

3.23±0.57

p = 0.03

VAS sau 21 ngày

5,824,78

2.33±0.54

p = 0.033

Điểm giảm vào- ra

3.87±1.12

3.08±1.07

P= 0.046

Nhận xét: Điểm VAS khác biệt có ý nghĩa ở nhóm NC so với nhóm ĐC ở ngày điều trị 14 và khi ra viện với P tương ứng là (p =0.03 và p=0.033). Điểm giảm vào-ra ở nhóm NC giảm nhiều hơn có ý nghĩa so với nhóm ĐC.

2. Hiệu quả cải thiện vận động cột sống:

Bảng 3: Điểm vận động cột sống trung bình ở 2 nhóm nghiên cứu theo thời gian

Điểm

NhómNC

Nhóm ĐC

P

CS vào

9.1412±1.42389

9.5536±0.87219

P=0.054

CS ngày 10

6.9176±1.44100

7.5179±0.71328

P=0.04

CS ra

5.2588±1.28316

6.2679±0.12866

P=0.001

Giảm vào-ra

3.8824±1.29479

3.2857±1.05683

P=0.03

Biểu đồ 2: Hiệu quả cải thiện điểm hội chứng rễ thần kinh

Biểu đồ 2: Hiệu quả cải thiện điểm hội chứng rễ thần kinh

Nhận xét: Điểm vận động cột sống khi vào viện ở cả 2 nhóm là không có sự khác biệt, điểm vận động cột sống ở ngày thứ 10 và kết thúc điều trị ở nhóm NC giảm có ý nghĩa so với nhóm ĐC, điểm giảm vào ra ở nhóm NC giảm nhiều hơn có ý nghĩa thống kê

3. Hiệu quả cải thiện hội chứng rễ thần kinh

Bảng 4: Điểm hội chứng rễ thần kinh

Điểm HC rễ

Nhóm I

Nhóm II

P

Khi vào

4.1765±1.20689

4.8571±1.27106

0.056

Ngày 10

2.9412±1.19874

3.0536±0.99854

0.56

Khi ra

1.7882±0.83230

1.8750±0.09210

0.52

Điểm giảm

(vào-ra)

2.388±0.9523

2.9821±1.2283

0.56

Biểu đồ: Điểm hội chứng rễ thần kinh

Biểu đồ 3: Hiệu quả cải thiện điểm hội chứng rễ thần kinh

 Nhận xét:  Điểm hội chứng rễ thần kinh của cả 2 nhóm khi vào đều ở mức cao, lần lượt là 4,18 (nhóm NC) và 4,6 (nhóm ĐC). Sau thời gian điều trị thì điểm hội chứng rễ thần kinh ở cả 2 nhóm đều giảm xuống còn 1,79(nhóm NC) và 1,88(nhóm ĐC). Và điểm giảm vào-ra ở 2 nhóm tương đương nhau không có sự khác biệt ở 2 nhóm nghiên cứu.

Bảng 5: Đánh giá mức độ cải thiện chung ở 2 nhóm

 

NhómNC

Nhóm ĐC

P

n

%

n

%

Rất tốt, tốt

20

23.53

13

23.2

 

P=0.008

Khá

34

40.0

12

21.4

Trung bình, kém

31

36.47

31

55.4

Biểu đồ: đánh giá mức độ cải thiện chung ở 2 nhóm

Biểu đồ 4 : đánh giá mức độ cải thiện chung ở 2 nhóm

Nhận xét: Mức độ cải thiện rất tốt và tốt khá ở nhóm NC là 63,53% cao hơn ở nhóm ĐC là 44,6%, trong khi ở mức trung bình, kém ở 2 nhóm lần lượt là 36,47% và 55,4%. Sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê với p = 0,008.

4. Đánh giá tác dụng không mong muốn của Cốt Thoái Vương: chưa ghi nhận thấy tác dụng không mong muốn nào phải dừng thuốc.

KẾT LUẬN

  • có tác dụng giảm đau theo thang điểm VAS, có cải thiện vận động cột sống thắt lưng.Cốt Thoái Vương
  • Kết quả cải thiện chung ở nhóm có Cốt Thoái Vương sau điều trị là: rất tốt và tốt (23,53%), khá (40,0%), trung bình và kém (36,47%). Có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê so với nhóm không dùng Cốt Thoái Vương với rất tốt và tốt (23,2%), khá (21,4%), trung bình và kém (55,4%) với P=0.008. Điểm giảm trung bình nhóm dùng Cốt Thoái Vương là (7,43±2,00) cao hơn nhóm không dùng Cốt thoái vương (7,07±1,79) (p<0.05).

  • Không thấy tác dụng phụ của Cốt Thoái Vương phải ngưng sử dụng thuốc.

Ý kiến đề nghị: Cần có nghiên cứu ở nhiều trung tâm với số lượng bệnh nhân lớn hơn để xác định tác dụng điều trị của Cốt Thoái Vương.

Trích dẫn: Tạp chí Y Dược Lâm Sàng 108 -  Tập 5, số  6/2010

>>> Góc chuyên gia:

Quý độc giả có thể lắng nghe đánh giá của GS.TS Nguyễn Văn Thông – Nguyên chủ nhiệm khoa thần kinh, BVTWQĐ 108 về tác dụng và độ an toàn của Cốt Thoái Vương trên bệnh nhân thoát vịa đĩa đệm qua video sau:

GS.TS Nguyễn Văn Thông chia sẻ về nghiên cứu tác dụng của Cốt Thoái Vương đối với thoát vị đĩa đệm

Sản phẩm Cốt Thoái Vương cũng nhận được đánh giá cao của các chuyên gia y học cổ truyền. Sau đây là chia sẻ của GS.BS Hoàng Bảo Châu - nguyên viện trưởng Viện YHCT Trung Ương về tác dụng của Cốt Thoái Vương trên bệnh nhân thoát vị đĩa đệm, thoái hóa cột sống:

GS.BS Hoàng Bảo Châu chia sẻ về tác dụng của Cốt Thoái Vương trên bệnh nhân thoát vị đĩa đệm, thoái hóa cột sống

Không những được các chuyên gia đánh giá cao về hiệu quả và độ an toàn khi sử dụng lâu dài, trên thực tế Cốt Thoái Vương cũng đã được rất nhiều bệnh nhân tin tưởng sử dụng hơn 10 năm qua bởi những hiệu quả tích cực mà sản phẩm đã mang lại cho người sử dụng. Cùng lắng nghe chia sẻ của 1 số bệnh nhân điển hình TẠI ĐÂY.

Cốt Thoái Vương là sản phẩm liên tiếp 3 năm liên tục từ 2014-2016 vinh dự nhận giải thưởng “Top 100 sản phẩm tốt cho gia đình và trẻ em” do người tiêu dùng bình chọn. Ngoài ra, Cốt Thoái Vương cũng nhận được giải thưởng “Sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng” do Hiệp hội thực phẩm chức năng Việt nam trao tặng.

Hà My